Terapia

Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Krakowie realizuje zgodny z duchem MONARU, dynamiczny i modyfikowany program skierowany do osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Od stycznia 2013 zmieniła się struktura naszej instytucji i funkcjonujące do tej pory dwie odrębne placówki tj. ośrodek stacjonarny „Dom Monaru” i oddział detoksykacji połączone zostały w jedną całość.Stąd na dzień dzisiejszy w ramach Stowarzyszenia Monar Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Krakowie  wyodrębnione są dwa współpracujące ze sobą oddziały: oddział terapeutyczny i oddział detoksykacyjny.

Placówka udziela świadczeń zdrowotnych w oparciu o kontrakty z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Udzielamy świadczeń obywatelom Polski oraz obywatelom innych Państw Unii Europejskiej.

Na oddziale detoksykacyjnym wynegocjowano 15 miejsc dla pacjentów, natomiast na oddziale terapeutycznym 40. Oba oddziały czynne są całą dobę.

W programie terapeutycznym staramy się być eklektyczni, co oznacza, że korzystamy z bogactwa wielu podejść psychoterapeutycznych, jednocześnie wzbogacając proces terapeutyczny o metodę  społeczności terapeutycznej.

Pierwszym krokiem na drodze do trzeźwości często musi być odtrucie organizmu. Na oddział detoksykacyjny trafiają osoby pełnoletnie, które zgłaszają się samodzielnie bądź są motywowane do podjęcia takiej decyzji przez pracowników innych instytucji (poradnie, noclegownie etc.).

 ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY:

  • Przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, uzależnionych od środków psychoaktywnych wymagających odtrucia organizmu
  • Pobyt trwa średnio 10-14 dni
  • Pacjenci są objęci opieką lekarską, pielęgniarską oraz terapeutyczną

Oprócz detoksykacji organizmu na oddziale odbywa się wstępny proces motywowania Pacjenta do dalszego leczenia, do podejmowania terapii i walki o swoje życie. Nie każdy jednak Pacjent decyduje się na dalsze leczenie stąd też zauważona została potrzeba edukacji pacjentów oddziału detoksykacyjnego w obrębie szeroko rozumianej redukcji szkód.

OBECNIE realizowany jest projekt pt. “Redukcja szkód wśród osób uzależnionych przebywających na detoksie” który jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Celem głównym programu jest ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób uzależnionych.  Projekt jest realizowany w miejscu przebywania osób uzależnionych od narkotyków (na oddziale detoksykacyjnym). Działania obejmują nawiązanie kontaktu z klientami, działalność informacyjną, edukacyjną i motywującą do podjęcia zmian we wzorcach zażywania lub funkcjonowania społecznego, działalność informacyjno–edukacyjną w zakresie przeciwdziałania zakażeniom związanym z sięganiem po substancje psychoaktywne, jak również działalność informacyjno–edukacyjną mającą na celu ograniczenie liczby przedawkowań. Prowadzone są działania mające na celu rozładowanie napięcia związanego z zespołem abstynencyjnym w formie zajęć artystycznych i integracyjnych.Część pacjentów z oddziału detoksykacji kontynuuje leczenie na naszym oddziale terapeutycznym, część decyduje się na leczenie w innych ośrodkach stacjonarnych czy też  w ośrodku dla osób z nawrotami chorobami. Odsetek pacjentów nie podejmuje jednak dalszej terapii.

ODDZIAŁ TERAPEUTYCZNY:

Program terapeutyczny jako całość podzielony jest na kolejne cykle, wynikające z założeń merytorycznych. Nie mają one charakteru hierarchicznego ale odpowiadają jedynie swoistym oczekiwaniom czy też celom terapeutycznym. Jest to raczej pewna informacja niż określenie postępu w terapii.

 Cykl 1- Wydobywanie motywacji (1-7 TYDZIEŃ)

To czas adaptacji do grupy i zasad funkcjonowania w społeczności. Jest on skoncentrowany na drobnych, krótkoterminowych celach i zadaniach wyznaczanych indywidualnie. Od pierwszego dnia pobytu Pacjent ma przydzielonego indywidualnego terapeutę, który wspiera Pacjenta w procesie terapii oraz  prowadzi proces diagnostyczny.

Terapia indywidualna prowadzona jest minimum 1 godzinę w tygodniu przez cały okres trwania terapii plus dodatkowe konsultacje z psychologiem klinicznym lub innym terapeutą – wg potrzeb.

Na tym etapie odbywają się spotkania w małej grupie.

  • Grupa – Warsztaty zachowań społecznych (obecna grupa motywacji) (4 spotkania, raz w tygodniu, 3h) – zasadniczym celem jest wzbudzenie głębszej motywacji do leczenia, zmiany motywacji z zewnętrznej na wewnętrzną, pomoc w adaptacji, a także uczenie zachowań społecznych.

Cykl 2 – Psychoedukacja (7-12 TYDZIEŃ)

to czas intensywnego treningu zachowań społecznych, wywiązywania się
z nałożonych przez grupę coraz to bardziej skomplikowanych i odpowiedzialnych zadań oraz  obowiązków, okres stopniowego wychodzenia do społeczeństwa, na zewnątrz ośrodka – początkowo pod opieką innych osób, w miarę upływu czasu – samodzielnie. To czas pełnienia różnorodnych funkcji i podejmowania ról społecznych pod okiem społeczności i kadry.  Jest to również okres intensywnej indywidualnej pracy psychoterapeutycznej, okres weryfikowania diagnozy problemowej, wyznaczania celów i zadań terapii – pracy nad zmianą postaw, zachowań, rozumienia świata i swojego w nim miejsca, zatem zmianą światopoglądu oraz przewartościowania dotychczasowego systemu wartości

Grupa: Warsztaty psychoedukacyjne –  6 spotkań po 2h

Celem jest uświadomienie sobie istoty własnego uzależnienia, przyczyn, funkcji jakie pełni odurzanie się (przed czym ucieka osoba uzależniona albo jakie potrzeby zaspokaja), przyczyn dla których nie rezygnuje z odurzania się pomimo różnych problemów. Celem jest również przyjrzenie się funkcji mechanizmów obronnych w odniesieniu do własnej motywacji. Zajęcia to warsztaty oparty na pracy pacjentów na własnym doświadczeniu.

Grupa IPT:

  • grupy Indywidualnego Planu Terapii – są to cotygodniowe spotkania w 5-7 osobowych grupach poświęcone omawianiu realizacji planów terapii przez poszczególnych pacjentów. Dzięki małej grupie każdy z pacjentów ma możliwość uzyskania wparcia w sytuacjach, gdy ma trudność w realizacji planu, gdy brakuje mu pomysłów, a z drugiej strony, w sytuacji braku zaangażowania w realizację planu mała grupa konfrontuje postawy pacjentów, wyznacza dodatkowe zadania, mobilizuje. Praca na tej grupie jest mocno zindywidualizowana i intensywna.

Cykl ten kończy się podsumowaniem dotychczasowej terapii indywidualnie oraz na małej grupie (informacje zwrotne).

Cykl 3 – Odpowiedzialność (13 – 22 TYDZIEŃ)

celem tego etapu jest  rozwijanie kompetencji społecznych  w obszarze relacji interpersonalnych, opieki i wsparcia dla innych, pomoc w realizacji zadań osobom, które są krócej w ośrodku, bycie wzorem dla innych. Jest to czas poświęcony dla innych
i służy kształtowaniu właściwych postaw prospołecznych. Na tym etapie Pacjent ma nadal prowadzoną intensywna pracę indywidualną, kontynuuje rozpoczęte grupy, ma również możliwość korzystania z grup wsparcia dla osób kończących terapię i absolwentów

 TERAPIA GRUPOWA

WARSZTATY RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI/ ZE STRESEM    warsztaty w oparciu o trening zapobiegania agresji w trakcie opracowywania i przygotowywania do prowadzenia – zakładamy, że będą to 2 spotkania po 6 h  lub 4 spotkania po 3h – obejmujące trening niezbędnych umiejętności do radzenia sobie z emocjami, stresem

Cykl ten kończy się podsumowaniem dotychczasowej terapii indywidualnie oraz na małej grupie (informacje zwrotne). Przeprowadza się z pacjentem analizę dotyczącą zmian oraz wyznacza cele na ostatni okres.

Cykl 4 Usamodzielnianie się  (6 miesiąc)

OSTATNI ETAP LECZENIA to czas stopniowego układania sobie spraw osobistych poza ośrodkiem: normowanie sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej oraz zawodowej  – poszukiwanie pracy oraz dalsze podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Pacjenci na tym etapie korzystają
z grup wsparcia. Głównym zadaniem jest readaptacja społeczna i zawodowa.

WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO  5 SPOTKAŃ (piątek) grupy warsztatów umiejętności związanych z rozwojem osobistym  – w trakcie opracowywania i przygotowywania do prowadzenia

GRUPA NAWROTÓW – 4 SPOTKANIA (w soboty)

  • grupy nawrotów choroby – spotkania poświęcone nabywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych w sytuacji nawrotu choroby, uświadamianiu pacjentom odpowiedzialności za własne zdrowie i nawrót, analizie sygnałów ostrzegawczych, budowanie sieci wsparcia społecznego oraz opracowanie indywidualnej strategii radzenia sobie z nawrotem choroby.
  • Grupy Wsparcia dla Absolwentów– poświęcone są wsparciu i rozwiązywaniu aktualnych problemów uczestników (absolwenci i pacjenci na ostatnim etapie). Są to spotkania w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, na których uczestnicy dzielą się swoimi problemami, trudnościami oraz sytuacjami, które wydają się dla nich nie do rozwiązania. Jednak możliwość uczestniczenia w grupie daje możliwość wysłuchania problemów innych uczestników i często odnalezienia w ten sposób rozwiązania własnych kłopotów. Uczestnicy otrzymują wsparcie, a niejednokrotnie konkretną pomoc zaraz po zajęciach, integrują się ze sobą, a często wspierają także po zajęciach.

Cykl kończy się podsumowaniem terapii.

Ponadto program ośrodka realizuje współpracę z najbliższymi osób, które podejmują terapię – rodzinami. ZAJĘCIA DLA RODZIN odbywają się w pierwszą sobotę miesiące – jest to czas na informację, edukację oraz wsparcie.

SPOTKANIA SPOŁECZNOŚCI – zgodnie z wymogami NFZ, każdy Pacjent uczestniczy średnio 5 godzin w terapii grupowej na dobę. Oprócz spotkań w małych grupach  terapia grupowa odbywa się poprzez spotkania całej społeczności. Są to:

– Społeczność poranna – spotkanie zgodne z formułą społeczności terapeutycznej -.

– Społeczność – odprawa – rozdzielenie obowiązków na dzień dzisiejszy uzgodnionych na spotkaniu zarządu ośrodka dnia poprzedniego

– Spotkanie Społeczności – omawianie przez grupę spraw, które pacjenci mają potrzebę załatwić, a które nie kwalifikują się na Społeczność terapeutyczną ani inne formy spotkań Społeczności. Np. ktoś ma pomysł, jak zrobić następny spektakl w ramach art-terapii albo chce omówić jak spędzić święta czy inne towarzyskie rozmowy z całą Społecznością.

– Spotkanie zarządu ośrodka – codzienne spotkania w celu zaplanowania zadań na następny dzień dla poszczególnych członków grupy, które będą przedstawione na Społeczności porannej. Każdy Pacjent może przyjść na to spotkanie.

– Społeczność interwencyjna – każdy Pacjent może zwołać całą grupę w celu wyjaśnienia sporu, kwestii problemowej czy też jako forma intwerwencji kryzysowej dla siebie lub innych. Załatwianie problemów i konfliktów w grupie na bieżąco, konfrontacja, interwencja.

– Społeczność planowa – 2 razy w tygodniu – informacje zwrotne przy przejściu na dalsze etapy leczenia, przedyskutowania wątpliwości co do poszczególnych ustaleń obowiązujących w Ośrodku, uchwalania ich zmiany i ustanawiania nowych poprzez głosowanie członków