Opieka i terapia dla osób z uzależnieniem behawioralnym oraz ich rodzin i bliskich, jako kontynuacja projektów realizowanych w poprzednich latach.

W terminie 11.01.2021- 31.12.2021 w placówce Stowarzyszenie Monar Ośrodek leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Krakowie realizowany jest projekt pn.:  Opieka i terapia dla osób z uzależnieniem behawioralnym oraz ich rodzin i bliskich, jako kontynuacja projektów realizowanych w poprzednich latach.   

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

 Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy patologicznym hazardzistom, osobom z innymi uzależnieniami behawioralnymi z całej Polski, którzy są uzależnieni od środków psychoaktywnych i przebywają lub przebywali na leczeniu w Ośrodku Monar w Krakowie poprzez objęcie ich działaniami opiekuńczo-terapeutycznymi w czasie trwania projektu.

Cele szczegółowe w niniejszym projekcie to dla osób uzależnionych behawioralnie przekazanie wiedzy poprzez przeprowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych z zakresu uzależnień behawioralnych, przeprowadzenie warsztatów umiejętności rozwoju osobistego i warsztatów edukacji ekonomicznej, zorganizowanie warsztatów zapobiegania nawrotom mających na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach ryzyka i nawrotu, zapewnienie indywidualnego wsparcia terapeutycznego oraz przeprowadzenie interwencji kryzysowych jako pomoc terapeutyczna w procesie. Celem jest również przeprowadzenie diagnoz nozologicznych uzależnienia nie chemicznego.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

– zajęcia informacyjno-edukacyjne,

– warsztaty umiejętności rozwoju osobistego,

– edukacji ekonomicznej

– warsztaty nawrotów choroby dla uzależnionych,

– diagnoza nozologiczna uzależnienia behawioralnego,

– indywidualne wsparcie terapeutycznym,

– interwencje kryzysowe,

– działania związane z zarządzaniem projektem (obsługa księgowa, koordynacja oraz ewaluacja.

 

Niestety ze względu na sytuację związaną z pandemią Covid -19 w bieżącym roku nie przewidziane są działania skierowane bezpośrednio do członków rodzin i bliskich. Jedynie w ramach prowadzonej działania placówki członkom rodzin i bliskim  pacjentów przekazywane są  informacje o projekcie oraz prowadzone jest podstawowe poradnictwo w zakresie form pomocy dla osób uzależnionych. 

Adresatami projektu są pacjenci i absolwenci oddziału terapeutycznego Ośrodka Monar w Krakowie uzależnieni od środków psychoaktywnych, u których zdiagnozowano dodatkowo uzależnienie behawioralne . Planowana liczba odbiorców projektu to około 40 osób uzależnionych  behawioralnie (głównie patologiczni hazardziści, uzależnienie od internetu, ale także może wystąpić pracoholizm, seksoholizm).Adresaci to osoby pełnoletnie bez względu na cechy społeczne: zarówno kobiety jak i mężczyźni, pochodzący z różnych środowisk, bez względu na wykształcenie, bezrobotni jak i mający zatrudnienie

W wyniku zajęć w ocenie beneficjentów uzależnionych objętych programem nastąpi: wzrost wiedzy i umiejętności związanych z rozpoznawaniem objawów uzależnienia, rozpoznawaniem symptomów hazardu patologicznego i/lub innych uzależnień behawioralnych; zwiększenie świadomości nt. istoty zaburzenia jakim jest patologiczny hazard czy inne uzależnienia behawioralne oraz nt skutków braku zmiany; wzrost umiejętności życiowych m.in. takich jak: nawiązywanie relacji z innymi, rozwiązywanie problemów, określanie celów; wzrost umiejętności radzenia sobie z emocjami; wzmocnienie przekonania o negatywnych konsekwencjach płynących z grania lub innych kompulsywnych czynności; poprzez wsparcie terapeutyczne nastąpi obniżenie oporu przed zmianą, zmniejszenie ambiwalencji; zwiększenie umiejętności z zakresu gospodarowania i zarządzania budżetem domowym; wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie przeciwdziałania nawrotom.

Rezultatem społecznym będzie zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy patologicznym hazardzistom, osobom z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz członkom ich rodzin i bliskich

 

Kwota dotacji: 43.360 zł